Adatvédelmi tájékoztató: Erasmus+ Tudósító felhívás

Adatvédelmi tájékoztató #ERASMUSTUDOSITO felhíváshoz kapcsolódó adatkezeléshez

1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Tempus Közalapítvány által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről, az #ERASMUSTUDOSITO Felhíváshoz kapcsolódóan.

A Tempus Közalapítvány (a továbbiakban: Adatkezelő) az #ERASMUSTUDOSITO Felhívásra jelentkezők személyes adatait kezeli.

2. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 • Név: Tempus Közalapítvány
 • Székhely és levelezési cím: 1077 Budapest Kéthly Anna tér 1.
 • Telefonszám: +36-1-237-1300
 • Képviseli: Czibere Károly, elnök
 • Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@tpf.hu 

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A felhíváshoz kapcsolódóan a következő személyes adatait kezeljük:

 • az érintett vezeték és keresztneve,
 • e-mail címe,
 • kép- és videófelvétel,
 • az érintett saját Instagram és/vagy TikTok fiókjának a neve,

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt adataiban az adatkezelési időszakban bármilyen módosítás vagy változás történne, azt az érintettnek kötelessége haladéktalanul bejelenteni a megadott elérhetőségen.

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

4.1. Az adatkezelés jogalapja a felhívásra történő jelentkezéskor

Az adatkezelésre az Ön önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ön kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a jelentkezés során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

A hozzájárulást Ön az #ERASMUSTUDOSITO Felhíváshoz történő jelentkezés során, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg, a hozzájáruló nyilatkozat önkéntes bepipálásával. 

A jelentkezés online kérdőív kitöltésén keresztül történik.

4.2. Az adatkezelés célja a felhívásra történő jelentkezés elbírálása és a felhíváshoz kapcsolódó értesítések és kapcsolattartás, illetve a videók megosztásával Adatkezelő programjainak bemutatása és népszerűsítése. Adatkezelő az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az #ERASMUSTUDOSITO Felhíváshoz megvalósítására használja.

4.3. További rendelkezések

4.3.1. Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek számára történő kiadása - hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.3.2. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Ön az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag Önt, mint azon érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

5.1. Az Ön által megadott személyes adatok kezelése addig tart, amíg Ön az önkéntes hozzájárulását vissza nem vonja, de maximum 3 évig. Ön a hozzájárulást bármikor visszavonhatja az adatvedelem@tpf.hu e-mail címre küldött e-mailben. 

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő azon belső munkatársai jogosultak megismerni, akiknek az adat megismerése és kezelése a munkaköri feladataihoz kapcsolódik. Amennyiben az #ERASMUSTUDOSITO Felhíváshoz kapcsolódóan, szervezési okokból, harmadik szereplőnek történő adattovábbítás történik, arról külön tájékoztatja Adatkezelő Önöket.

A felhívásra Ön által beküldött kép- és videófelvételét és a hozzá megküldött kísérőszöveget az Adatkezelő az Ön hozzájárulása alapján nyilvánosságra hozza az Instagram (https://www.instagram.com/erasmusplus_hu/) és/vagy a TikTok (https://www.tiktok.com/@erasmusplus_hu) oldalán.

Adattovábbítás: Az Adatkezelő – a jelen tájékoztatóban foglaltakon túl - harmadik személynek nem továbbítja az Ön adatait, az előzetes beleegyezése nélkül.

Adatfeldolgozó

 • META (Instagram,Facebook)
  • Elérhetősége: Hanover Reach 5-7 Hanover Quay,Dublin 2, Írország (EU) 
  • www.meta.com 
  • Menlo Park California USA 
 • TikTok Technology Limited

7. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat, a 7.3 pont szerinti elérhetőségre küldött e-mailes megkereséssel.

7.2. Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad az Önre vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Adatkezelő – adatvédelmi tisztviselője útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Ön tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

7.3. Ön a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

E-mail cím: adatvedelem@tpf.hu

Ön bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

7.4. Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Adatkezelő az adatvedelem@tpf.hu e-mail címre beérkezett kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül helyesbíti vagy törli az adatokat. 

Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül írásban közli a törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

7.5. Az Érintett panasz esetén az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez (adatvedelem@tpf.hu), a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; www.naih.hu) és bírósághoz fordulhat.

7.6. Amennyiben Ön a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, Adatkezelő jogosult az Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Önt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

8.2. Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

8.3. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat és tájékoztatókat honlapján történő értesítés mellett egyoldalúan módosítsa.


Budapest, 2024.02.23.