Adatvédelmi tájékoztató a Legyél az Erasmus+ TikTok arca! felhíváshoz

Tájékoztató a Legyél az Erasmus+ TikTok arca! kampányhoz kapcsolódó adatok kezeléséhez

1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A jelen nyilatkozat célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Tempus Közalapítvány (a továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről a hallgatoi-osztondijak.hu honlapon 2023. október 25. 16.00 és 2023. november 20. 16.00 között futó "Legyél az Erasmus+ TikTok arca!felhíváshoz kapcsolódóan.

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő az Erasmus+ programot népszerűsítse olyan személy által, aki valamilyen tapasztalattal, élménnyel rendelkezik a programról, és videófelvételt vagy képet küld a felhívásra. Az Erasmus+ programon szerzett tapasztalatokat és élményeket az Adatkezelő a beküldött kép- és videófelvételeken keresztül mutatja be.

2. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 • Név: Tempus Közalapítvány
 • Székhely és levelezési cím: 1077 Budapest Kéthly Anna tér 1.
 • Képviseli: Czibere Károly elnök
 • Telefonszám: +36-1-237-1300
 • Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Ugrai Gábor
 • Email cím: adatvedelem@tpf.hu

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1 Az Önnel való kapcsolattartás során az alábbi személyes adatait kezeljük:

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • TikTok fiók neve

3.2.Az Erasmus+ program népszerűsítéséhez és bemutatásához kapcsolódóan az Ön alábbi személyes adatait kezeljük

 • név
 • képfelvétel
 • kép- és hangfelvétel (továbbiakban: videófelvétel)

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJAI ÉS MÓDJA

4.1. Az adatkezelés jogalapja

4.1.1. Az adatkezelés jogalapja az Önnel való kapcsolattartás során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. Az adatok kezelése és megőrzése jogszerű, amennyiben az érintett az adatkezelés egy vagy több célból történő kezeléséhez hozzájárul.

4.1.2. Az adatkezelés jogalapja az Erasmus+ program népszerűsítéséhez és bemutatásához szükséges adatok kezelése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. Az adatok kezelése és megőrzése jogszerű, amennyiben az érintett az adatkezelés egy vagy több célból történő kezeléséhez hozzájárul.

Ön a hozzájárulását a https://limesurvey.tpf.hu/index.php/346379?lang=hu linken elérhető űrlapon kitöltött adatok önkéntes megadásával és a hozzájáruló nyilatkozat elfogadásának önkéntes bejelölésével adja meg.

Az Erasmus+ program népszerűsítéséhez kapcsolódóan az Önt ábrázoló kép- és videófelvételt a hozzájáruló nyilatkozatának megadása alapján az alábbi célokra használjuk fel:

személyes adat

adatkezelés célja

adatkezelés jogalapja

képfelvétel, valamint kép- és hangfelvétel (beküldött kép- és videófelvétel)

a felhívásra jelentkezés feltétele, amely alapján kiválasztásra kerül a videó vagy kép, amelyet felhasznál az adatkezelő

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett önkéntes hozzájárulása

képfelvétel, valamint kép- és hangfelvétel (beküldött kép- és videófelvétel)

az Erasmus+ program népszerűsítése érdekében a jelentkező által a felhívásra beküldött kép- és videófelvétel egy részének vagy teljes egészében történő nyilvánosságra hozatala az Adatkezelő által

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett önkéntes hozzájárulása

 

4.2. Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő az Erasmus+ programot népszerűsítse olyan személy által, aki valamilyen tapasztalattal, élménnyel rendelkezik a programról, és videófelvételt vagy képet küld a felhívásra. Az Erasmus+ programon szerzett tapasztalatokat és élményeket az Adatkezelő a beküldött kép- és videófelvételeken keresztül mutatja be.

A felhívásra jelentkezők által beküldött kép- és videófelvételeket az Erasmus+ program eredményeinek és hatásainak bemutatására részben vagy teljes egészében az Adatkezelő közzéteszi az online platformjain, illetve rendezvényein bemutatja. A kép- és videófelvételeket Adatkezelő időbeli és területi korlátozás nélkül ingyenesen felhasználja az érintett hozzájárulása alapján.

Ezen felül az Adatkezelés célja a felhívásra jelentkezőkkel való kapcsolattartás.

Az Adatkezelő az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten használja.

4.3. Adatkezelő a megadott személyes adatokat a 4.2 szerinti céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek számára történő kiadása - hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.4. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatok kezelése addig tart, amíg Ön az adatok kezeléséhez való hozzájárulását vissza nem vonja.

Adatkezelő a kép- és videófelvételeket az adatkezelési cél eléréséhez időbeli és területi korlátozás nélkül használja fel az Ön hozzájárulásával mindaddig, amíg Ön a hozzájárulását vissza nem vonja.

A hozzájárulás visszavonásának módja egy email küldése az adatvedelem@tpf.hu email címre „Adatok törlése” tárggyal.

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE

Az adatokat Adatkezelő azon belső munkatársai jogosultak megismerni, akiknek az adat megismerése és kezelése a munkaköri feladataihoz kapcsolódik.

7. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról.

7.2. Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad az Önre vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Adatkezelő – adatvédelmi tisztviselője útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Ön tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

7.3. Ön a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

E-mail cím: adatvedelem@tpf.hu

Ön bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat fenti elérhetőségen keresztül.

7.4. Ön bármikor jogosult a rögzített adatainak helyesbítésére vagy azok Adatkezelő általi törlésére (hozzájárulásának visszavonására, az 5. pontban foglaltak szerint). Adatkezelő az adatvedelem@tpf.hu  e-mail címre beérkezett kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül helyesbíti, illetve – hozzájárulás jogalap esetén - törli az adatokat.

Ha Adatkezelő az Érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

7.5. Az Érintett panasszal az Adatkezelő ellen az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez (adatvedelem@tpf.hu), a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; www.naih.hu) és bírósághoz fordulhat.

7.6. Amennyiben Ön a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, Adatkezelő jogosult az Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Önt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

8.2. Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

8.3. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat és tájékoztatókat a honlapján történő értesítés mellett egyoldalúan módosítsa.

Budapest, 2023. 10. 25.


Frissítés

A felhívás eredeti időtartama (2023. október 25. 16.00 - 2023. november 7. 16.00) módosításra került 2023. november 7-én.  

Budapest, 2023. 11. 07.